I wersja

 

Śpiew: Święty Wawrzyńcze wraz z naszymi Patronami, bądź przy nas, wspomagaj nas, módl się za nami.

            Podaje się intencje:

Modlimy się ….

 

Litania do Świętego Wawrzyńca

 

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Wawrzyńcze, Męczenniku,

Święty Wawrzyńcze, Lewito rzymski Sykstusa Papieża,

Święty Wawrzyńcze, Diakonie najniewinniejszy,

Święty Wawrzyńcze, kolumno stałości wiary nienaruszona,

Święty Wawrzyńcze, laurze cierpliwości zawsze zielony,

Święty Wawrzyńcze, naśladowco św. Szczepana diakona,

Święty Wawrzyńcze, wspomożycielu sierot i ubogich,

Święty Wawrzyńcze, obrońco wdów osieroconych,

Święty Wawrzyńcze, czystych panien obrońco,

Święty Wawrzyńcze, jałmużniku skarbów kościelnych,

Święty Wawrzyńcze, pelikanie krwią męczeńską płynący,

Święty Wawrzyńcze, zwycięzco srogich tyranów przez miłość,

Święty Wawrzyńcze wodzu dusz Chrystusowych,

Święty Wawrzyńcze wspomożycielu dusz w czyśćcu cierpiących,

Święty Wawrzyńcze, perło najdroższa miasta rzymskiego,

Święty Wawrzyńcze, udzielający Ciała I Krwi Chrystusowej przy ołtarzu,

Święty Wawrzyńcze, krzaku ogniem miłości gorejący,

Święty Wawrzyńcze, źródło żywe pragnących Boga,

Święty Wawrzyńcze, od głodu, ognia, zarazy i wojny szczególniejszy Patronie,

Święty Wawrzyńcze, tarczo od strzał gniewu Bożego,

Święty Wawrzyńcze, od ognia piekielnego wybawicielu,

Święty Wawrzyńcze, chorych w gorączkach i upałach jedyna ochłodo,

Święty Wawrzyńcze, towarzyszu wszystkich Świętych.

Baranku Boży, który gładzisz grzechu świata, przepuść nam Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Wezwanie: Święty Wawrzyniec oddał życie za Kościół.

Odpowiedź: Zasłużył na wieniec zwycięstwa i z radością wstąpił do Pana, Jezusa Chrystusa.

 

MÓDLMY SIĘ: Miłosierny Boże, z gorącej miłości ku Tobie święty Wawrzyniec wiernie służył ubogim i odważnie poniósł śmierć męczeńską. Spraw, abyśmy miłowali to, co on miłował, i wypełniali to, czego uczył. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Śpiew: Święty Wawrzyńcze wraz z naszymi Patronami, bądź przy nas, wspomagaj nas, módl się za nami.

 

II wersja

 

Śpiew: Święty Wawrzyńcze wraz z naszymi Patronami, bądź przy nas, wspomagaj nas, módl się za nami.

            Podaje się intencje:

Modlimy się ….

 

Hymn z Jutrzni

Święty Wawrzyńcze, cierpiałeś dla Boga

Straszliwą mękę na kracie ognistej;

Żar spalił ciało, lecz dusza wróciła

Do swego Stwórcy, już pełna pokoju.

Mężny Diakonie, widziałeś w ubogich

Samego Pana, gdyż On tak nauczał,

Przeto rozdałeś zasoby Kościoła,

By miłosierdziem ogarnąć nędzarzy.

Dziś jesteś wolny od troski wszelakiej,

Podobny ziarnu, co w ziemię upadło,

Aby zmartwychwstać w stokrotnym owocu

I stać się chlebem karmiącym zgłodniałych.

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu

Niech będą dzięki za przykład twej wiary;

Ty nam dopomóż oczyścić się w ogniu,

Którego płomień goreje miłością. Amen.

 

Modlitwa do św. Wawrzyńca Święty Wawrzyńcze, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliwy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wstawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

 

Śpiew: Święty Wawrzyńcze wraz z naszymi Patronami, bądź przy nas, wspomagaj nas, módl się za nami.

 

III wersja

 

Śpiew: Święty Wawrzyńcze wraz z naszymi Patronami, bądź przy nas, wspomagaj nas, módl się za nami.

            Podaje się intencje:

Modlimy się ….

 

Hymn z Nieszporów

Chrystusowego sławmy męczennika,

Który pogardził złudą skarbów świata,

Nagich przyodział, biednym dał jałmużnę,

Nakarmił głodnych.

Ogniem palony, lecz mężnego ducha,

Zwalczył odważnie lęk przed płomieniami,

Pragnął on bowiem z całej głębi serca

Wiecznego życia.

Wszedł więc do nieba uwieńczony chwałą,

Świętych aniołów otoczony chórem,

Aby do Boga wznosić swe modlitwy

Za grzesznikami.

Z wielką pokorą prośmy męczennika,

Aby nam wszystkim przyniósł wyzwolenie

Z żaru pokusy i brzemienia winy,

A wiarę wzmocnił.

Chwała niech będzie Bogu Jedynemu:

Ojcu, Synowi z Duchem, Dawcą łaski;

Pieśnią wdzięczności niech wysławia Kościół

Wyznawców Pana. Amen.

 

MÓDLMY SIĘ: Daj nam, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, grzechów naszych płomienie ugasić, któryś błogosławionemu Wawrzyńcowi dozwolił mąk swoich srogość zwyciężyć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Śpiew: Święty Wawrzyńcze wraz z naszymi Patronami, bądź przy nas, wspomagaj nas, módl się za nami.