Aby przejść na stronę cmentarza kliknij poniżej w zdjęcie cmentarza:

INFORMACJA
Ponowne użycie grobu

   Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20.
   Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i nie może być odnowione (1).
   Do przedłużenia zakazu ponownego użycia grobu na dalsze 20 lat w przypadku sporu o to uprawnienie między różnymi osobami, pierwszeństwo ma osoba wymieniona w art. 10 ust. 1 Ustawy, tzn.:
1. pozostały małżonek/małżonka,
2. krewni zstępni,
3. krewni wstępni,
4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (2).
   W wielu przypadkach zarządcy cmentarzy wyznaniowych nie domagają się opłat po upływie 20 lat. Nie korzystanie jednak z tego prawa nie oznacza rezygnacji z niego. 
Zarządcy nie mają obowiązku bowiem szukania odpowiednich osób do uregulowania tej opłaty. Troska o tę sprawę spoczywa na osobach zainteresowanych grobem. Osobie, która mimo upływu terminu 20 lat nie zgłosiła zastrzeżenia i nie wniosła odpowiedniej opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez zarząd cmentarza z przeznaczeniem na grób kogoś innego, chociażby nadal stale odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie (3).
   W związku z likwidacją grobu, pojawia się nieraz pytanie, co zrobić ze szczątkami osoby poprzednio tam pochowanej. Można je tam pozostawić, albo przenieść w inne miejsce, z tym że można je chować również poza powierzchnią grzebalną. Decyduje o tym zarząd cmentarza. Na życzenie osoby uprawnionej do do pochowania zwłok można szczątków nie wydobywać (4).
   Przepisy ustalające termin dwudziestoletni nie mają zastosowania do pochowania zwłok w grobach murowanych, przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby. W tym przypadku nie ma określonego jakiegokolwiek terminu. Domyślnie, należy uważać je za trwałe (5).
   Dozwolone są natomiast umowy, przedłużający termin, przed upływem którego nie wolno użyć grobu do ponownego pochowania (6). Umowa taka powinna zostać sporządzona na piśmie.
   Niezależnie od tych przepisów jest wzbronione użycie do ponownego pochowania grobów, mających wartość pamiątek historycznych (ze względu na swą dawność lub osoby, które są w nich pochowane, lub zdarzenia, z którymi mają związek) albo wartość artystyczną (7).
   W istniejących grobach murowanych dopuszcza się chowanie zwłok osób zmarłych w ciągu 20 lat po wydaniu decyzji o zamknięciu cmentarza (8).

(1) – Por. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (z późn. Zmianami), dalej Ustawa, art. 7, ust. 1 i 2
(2) – Por. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Amdinistracyjna z dnia 17 września 1986r., IV CR 236/86
(3) – Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 marca 1977r., III CZP 17/77
(4) – Por. Rozporządzenia z 1972r., Par. 24, ust.6; Par 27
(5) – Por. Ustawa, art. 7, ust. 3
(6) – Por. Ustawa, art. 7, ust. 4
(7) – Por. Ustawa, art. 7, ust. 5
(8) – Por. Ustawa, art. 7, ust. 6

Opinia Dziennika Internautów - Biznes i Prawo - Czy wyszukiwarki grobów naruszają przepisy o ochronie danych? - czytaj TUTAJ !